Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van evenementenorganisatie Bruisend

Kamer van Koophandel nummer: 30252894 te Utrecht

1.Aanmeldingen dienen enkel en alleen te worden gedaan via de inschrijfformulieren welke op de website van Bruisend staan. Melden dat je komt op welke andere wijze ook, wordt niet verwerkt. Recht op deelname wordt verkregen na bevestiging van Bruisend en na betaling van de factuur.
2.De factuur dient vooraf te worden voldaan binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur. De factuur ontvangt u van ons altijd per email, het email-adres waar uw inschrijving vandaan komt, wordt gehanteerd. Gebruikt u later dan uw inschrijving een ander email-adres, bent u verplicht om dit ons te laten weten zodat alle informatie goed bij u terecht komt. Is uw computer gecrasht, heeft u storing met uw server of zit u tijdelijk in het buitenland, laat het ons dan weten, de factuur en de betalingstermijn komt hierdoor niet te vervallen. Recht op deelname is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Op de markt/evenement kan niet worden betaald. Uw aanmelding komt niet automatisch te vervallen als u niet of niet op tijd betaald.
3.Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van Bruisend is bijgeschreven, heeft evenementenorganisatie Bruisend het recht u de markt af te wijzen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.
4.U krijgt enkele dagen voor het evenement uw stand nummer en overige info zoals o.a. tijden van opbouw doorgestuurd. Neemt u deze mee naar de markt en houdt deze gereed voor de marktmeester. Het niet ontvangen van uw stand nummer houdt niet in dat uw boeking en uw betalingsverplichting is komen te vervallen.
5.Annuleren van uw geboekte markt dient u altijd schriftelijk of per email aan ons door te geven. U kunt dit niet telefonisch, of via o.a. social media apps, sms ect. doorgeven. Deze zullen niet worden verwerkt. Uw annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging heeft ontvangen.
6.Kosten bij annulering en/of het niet aanwezig kunnen zijn op het evenement: 31 dagen of langer voor het desbetreffende evenement €10,00 ex btw administratiekosten. 30 dagen tot 11 dagen voor het evenement €50 % van het verschuldigde bedrag, 10 dagen voor het evenement of korter 100% van het verschuldigde bedrag. De betalingstermijn hiervan staat op de factuur vermeld. Voor foodtrucks, eten en drinken aanbieders gelden andere termijnen, zie het infoblad Food&Drinks.
7.Bij niet op tijd betalen ontvangt u van ons eenmalig een herinnering. Heeft u deze niet binnen de gestelde termijn betaald, gaat de factuur naar een incassobureau welke vanaf dat moment de facturatie overneemt van Bruisend. Hieraan zijn extra kosten verbonden die voor de huurder/deelnemer zijn.
8.De organisatie bepaalt de marktindeling. Deelnemers mogen niet onderling zonder toestemming van de organisatie kramen/plaatsen ruilen. Bij toewijzing van uw kraam zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de standhouders
9. Standhouders mogen enkel artikelen verkopen waarmee is ingeschreven, hier zal op gecontroleerd worden. Indien u andere artikelen wilt verkopen, dient u dat te overleggen met de organisatie. Bruisend heeft het recht om de verkoop van andere artikelen waarmee u niet heeft ingeschreven, niet toe te staan.
10.Het is niet toegestaan anders dan met de organisatie afgesproken borden, rekken, tafels of andere zaken buiten de standplaats te plaatsen. Wilt u artikelen aanbieden naast uw kraam of wilt u zekerheid hebben dat u om de kraam heen kunt lopen, huurt u dan een grondplek naast uw kraam. Plaatst u toch artikelen naast de kraam terwijl u geen grondplek heeft geboekt, dan kan de organisatie ter plekke hier de extra meters voor in rekening brengen. Deze zal dan ter plekke direct moeten worden betaald. Het is niet vanzelfsprekend dat alle kramen vrij staan. Tevens is het niet toegestaan zaken te plaatsen welke de doorgang van publiek, hulpdiensten e.d. belemmeren.
11.Er mag geen alcohol worden verkocht, tenzij dit met de organisatie is afgesproken.
12. U dient uiterlijk 1 uur voor aanvang van de markt aanwezig te zijn. Mocht u hierna niet aanwezig zijn, zonder dit aan de organisatie te hebben doorgegeven, heeft de organisatie het recht uw kraam/plaats aan een ander toe te wijzen, zonder dat u recht heeft op restitutie van uw inschrijfgeld
13. Indien de markt/evenement gedeeltelijk of geheel geen doorgang kan vinden, door overmacht en/of weersomstandigheden, kan de standhouder geen recht doen gelden op gehele of gedeeltelijke teruggave van het inschrijfgeld. De standhouder vrijwaart de organisatie voor elke schade en aansprakelijkheid bij afgelasting van de markt, ongeacht de reden hiervan
14. Vanaf het moment dat u de kraam/stand/grondplek in gebruik neemt tot het evenement is afgelopen, bent u zelf verantwoordelijk voor alle mogelijke schade aan uw kraam en handelswaar. Zorgt u er dus voor dat uw kraam bijvoorbeeld bij harde wind goed vast staat door middel van b.v. spanbanden. Ook het bovenzeil dient u goed vast te zetten als de kramenleverancier dit niet heeft gedaan. Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor schade aan derde.
15.Evenementenorganisatie Bruisend is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, schade en verlies. Schade en eventuele kosten daaraan verbonden aan uw handelswaar, aan de kraam of aan derden door b.v. wind (omvallende kramen), regen, onweer of andere omstandigheden zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
16.Extra materialen zoals planken of bokjes kunt u bestellen en vermelden bij ‘opmerkingen’ op het inschrijfformulier. Soms worden hier extra kosten voor in rekening worden gebracht. Er staat geen kar op het terrein waar u zelf extra benodigdheden vanaf kunt halen.
17. Na afloop van de markt dient de standhouder de standplaats schoon en leeg op te leveren. Afval, lege dozen en/of andere materialen dient u zelf mee te nemen. Indien u dit achter laat zult u hiervoor een factuur ontvangen van € 50,00 en gelden dezelfde voorwaarden die onder punt 7 staan vermeld.
18. Voertuigen mogen enkel het terrein betreden vanaf én tot het door de organisatie aangegeven tijdstip en ná het sluiten van de markt. Het is niet toegestaan vóór beëindiging van de markt uw stand leeg te halen en de markt te verlaten.
19. Deelnemers dienen enkel gebruik te maken van wettelijk goedgekeurde apparatuur, verlengsnoeren e.d. Niet deugdelijke zaken dienen op aanwijzing na constatering van de organisatie te worden afgekoppeld en/of uitgezet. Het gebruik van niet goedgekeurd materiaal is de verantwoordelijkheid van de gebruiker hiervan met alle mogelijke risico’s van dien. De eventuele schade/kosten hiervan zullen bij de verhuurder in rekening worden gebracht.
20. Het is niet toegestaan uw voertuig achter de kraam of op het marktterrein te laten. Na uitladen hiervan dient u zo spoedig mogelijk het voertuig van het marktterrein af te halen, ook om collega standhouders zoveel mogelijk de ruimte te geven. In zeer specifieke gevallen kan de organisatie besluiten dat een voertuig/aanhanger op het terrein kan blijven staan. Dit heeft niet betrekking op foodtrucks e.d. Uiterlijk een half uur voor de markt start, dient uw auto/aanhanger van het terrein te zijn.
21. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk te stellen voor hoogte van omzet/verkoop van deelnemers of omzetderving door bijvoorbeeld tegenvallende bezoekers aantallen/weersomstandigheden/ plek deelnemer op evenement e.d.
22.Het is verboden de kramen of uw plek door te verhuren aan derden zonder vooraf verkregen toestemming van de organisatie. Dit dient u voor het evenement aan te vragen. Op het evenement zelf heeft u grote kans dat dit niet meer mogelijk is.
23. In alle gevallen waarin de voorwaarden niet mochten voorzien beslist de organisatie. Standhouders zijn gebonden alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
24. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de lokale wet- en regelgeving, belastingplicht, warenwet, brandweervoorschriften, namaakbestrijding, KVK ect.
25.Als standhouder in de foodbranche bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eten en drinken en dit na te leven
26.Tevens geeft iedere deelnemer aan deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en er mee in te stemmen.