ALGEMENE VOORWAARDEN

Evenementenorganisatie Bruisend

Kamer van Koophandel nummer: 82402760 te Utrecht

1. Aanmeldingen dienen enkel en alleen te worden gedaan via de inschrijfformulieren welke op de website van Bruisend staan. Melden dat je komt op welke andere wijze ook, wordt niet verwerkt. Recht op deelname wordt verkregen na bevestiging van Bruisend en na betaling van de factuur. Bij inschrijving worden foodtrucks o.a. op uitstraling en assortiment geselecteerd. Over toelating van foodtrucks kan niet worden gecorrespondeerd. 

2. De factuur dient vooraf te worden voldaan binnen de aangegeven termijn op de factuur. De factuur ontvangt u van ons altijd per email, op het email-adres waarmee u bent ingeschreven. Gebruikt u later dan uw inschrijving een ander email-adres, bent u verplicht om dit ons te laten weten zodat alle informatie goed bij u terecht komt. Is uw computer gecrasht, heeft u storing met uw server of zit u tijdelijk in het buitenland, laat het ons dan weten. De factuur en de betalingstermijn komt hierdoor niet te vervallen. Recht op deelname is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Op het evenement kan niet worden betaald. Bij niet betalen binnen het gestelde termijn, ontvangt u éénmalig een herinnering. Uw aanmelding komt automatisch te vervallen als u niet binnen het gestelde termijn de herinnering van de factuur heeft betaald. Betalingsverplichting blijft echter wel bestaan.

3. Er geldt bij Bruisend een aanbetalingsregeling van €70,00 per evenement met een maximum van €350,00 ex BTW per seizoen. Tevens betaald u een borg van €50,00  incl. BTW ongeacht het aantal deelnames. De borg betaald u voor het naleven van deze algemene voorwaarden en huisregels. Na de laatste deelname per seizoen ontvangt u deze borg retour, mits u aan de algemene voorwaarden heeft voldaan. Komt u echter de voorwaarden en/of huisregels niet na, ontvangt u de borg niet retour. Tevens zult u bij een volgend festival wederom de borg moeten betalen. 

4. U krijgt voor het evenement informatie zoals tijden van opbouw en aankomst doorgestuurd.

5. Annuleren van uw geboekte festival dient u altijd per email aan ons door te geven. U kunt dit niet telefonisch, of via o.a. social media apps, sms ect. doorgeven. Deze zullen niet worden verwerkt. Uw annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging heeft ontvangen.

6. Kosten bij annulering en/of het niet aanwezig kunnen zijn op het evenement: bij annulering langer dan twee maanden voorafgaand aan het evenement zijn er €15,00 administratieve kosten per festival. Annulering tussen twee maanden en 31 dagen voor het des betreffende evenement  50% van het verschuldigde factuurbedrag per festival. Bij annulering vanaf 31 dagen voorafgaand aan het desbetreffende evenement  bent u 100% van het factuurbedrag verschuldigd per festival. Er worden bij annuleringen geen uitzonderingen gemaakt.

7. Bij niet op tijd betalen ontvangt u van ons eenmalig een herinnering. Heeft u deze niet binnen de gestelde termijn betaald, gaat de factuur naar ons incassobureau welke vanaf dat moment de facturatie overneemt van Bruisend. Hieraan zijn extra kosten verbonden welke voor de deelnemer zijn.

8. De organisatie bepaalt de indeling. Deelnemers mogen niet onderling zonder toestemming van de organisatie plaatsen ruilen. Bij toewijzing van uw plaats zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de deelnemers.

9. Deelnemers mogen enkel het assortiment verkopen waarmee is ingeschreven en bevestigd. Hier zal op gecontroleerd worden. Indien u andere items wilt verkopen, dient u dat te overleggen met de organisatie. Bruisend heeft het recht om de verkoop van andere items dan waarmee u mee heeft ingeschreven, niet toe te staan. Deelnemers zijn verplicht voldoende voorraad bij zich te hebben en zijn nooit uitverkocht tijdens openingstijden. Tijdens de gestelde openingstijden bent u verplicht open te zijn.

10. Het is niet toegestaan anders dan met de organisatie afgesproken borden, rekken, tafels of andere zaken buiten de standplaats te plaatsen. Tevens is het niet toegestaan zaken te plaatsen welke de doorgang van publiek, hulpdiensten, nooduitgangen e.d. belemmeren. Het is niet toegestaan muziek in en/of buiten uw foodtruck te laten klinken, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie. Tevens is het NIET toegestaan via andere organisaties en/of sites eten te laten bestellen en af te laten halen, waardoor festivalbezoekers mogelijk benadeeld kunnen worden.

11. Er mogen geen dranken worden verkocht, tenzij dit met de organisatie is afgesproken.

12. U dient uiterlijk 1 uur voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn. Mocht u hierna niet aanwezig zijn, zonder dit aan de organisatie te hebben doorgegeven, heeft de organisatie het recht uw plaats aan een ander toe te wijzen, zonder dat u recht heeft op restitutie van uw inschrijfgeld.

13. Indien het evenement gedeeltelijk of geheel geen doorgang kan vinden, door overmacht en/of weersomstandigheden, of door overheids- en/of gemeentelijke opgelegde maatregelen kan de deelnemer geen recht doen gelden op gehele of gedeeltelijke teruggave van het inschrijfgeld/aanbetaling. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor elke schade en aansprakelijkheid bij afgelasting van het evenement, ongeacht de reden hiervan.

14. Vanaf het moment dat u de plek in gebruik neemt tot het evenement is afgelopen, bent u zelf verantwoordelijk voor alle mogelijke schade aan uw goederen/voertuig. Zorgt u er dus voor dat uw tent bijvoorbeeld bij harde wind goed vast staat door middel van b.v. spanbanden. Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor schade aan derde en terrein.

15. Evenementenorganisatie Bruisend is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, schade en/of verlies. Schade en eventuele kosten daaraan verbonden aan uw truck/goederen, of aan derden door b.v. wind (omvallende tent), regen, onweer of andere omstandigheden zijn geheel voor rekening van de deelnemer.

16. Door u aan ons verschafte informatie en foto’s kunnen worden gebruikt in reclame uitingen. Tevens kan er op het evenement beeldmateriaal worden gemaakt en gebruikt door derde. Reclamematerialen, flyers e.d. van deelnemers of andere, mogen niet op het festivalterrein worden verspreid.

17. Na afloop van het evenement dient de deelnemer zijn/haar plek schoon en leeg op te leveren. Afval kunt u in de door de organisatie aangegeven afvalcontainers achter laten. Indien u dit achter laat op een andere dan aangegeven plek zult u hierdoor uw borg verliezen. Meubilair, tenten e.d. vallen niet onder afval en kunnen onder geen beding worden achter gelaten

18. Voertuigen mogen enkel het terrein betreden vanaf én tot het door de organisatie aangegeven tijdstip en ná het sluiten van het evenement. Het is niet toegestaan vóór beëindiging het evenement te verlaten. 

19. Deelnemers dienen enkel gebruik te maken van wettelijk goedgekeurde apparatuur, verlengsnoeren e.d. Niet deugdelijke zaken dienen op aanwijzing na constatering van de organisatie te worden afgekoppeld en/of uitgezet. Het gebruik van niet goedgekeurd materiaal is de verantwoordelijkheid van de gebruiker hiervan met alle mogelijke risico’s van dien. De eventuele schade/kosten hiervan zullen bij de deelnemer in rekening worden gebracht. Deelnemers zijn verplicht een goedgekeurde brandblusser bij zich te hebben met een inhoud van minimaal 6 ltr. Indien u apparatuur heeft welke een verplichte keuring vereist, dient u het keuringscertificaat te kunnen tonen op het festival.

20. Het is niet toegestaan andere voertuigen dan waarmee is ingeschreven op het evenemententerrein te laten. Na uitladen hiervan dient u zo spoedig mogelijk het voertuig van het terrein af te halen, ook om collega’s zoveel mogelijk de ruimte te geven. In zeer specifieke gevallen kan de organisatie besluiten dat een voertuig/aanhanger op het terrein kan blijven staan. Uiterlijk een half uur voor aanvang van het evenement dient uw auto/aanhanger van het terrein te zijn.

21. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk te stellen voor hoogte van omzet/verkoop van deelnemers of omzetderving door bijvoorbeeld tegenvallende bezoekers aantallen/weersomstandigheden/ plek deelnemer op evenement e.d.

22. Het is verboden uw plek door te verhuren/vergeven aan derden zonder vooraf verkregen toestemming van de organisatie. Dit dient u voor het evenement aan te vragen. Op het evenement zelf heeft u grote kans dat dit niet meer mogelijk is.

23. In alle gevallen waarin de voorwaarden niet mochten voorzien beslist de organisatie. Deelnemers zijn gebonden alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

24. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de lokale wet- en regelgeving, belastingplicht, warenwet, brandweervoorschriften, KVK ect. 

25. Als deelnemer in de foodbranche bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eten en drinken en dit na te leven, zie voor meer informatie www.nvwa.nl 

26. Tevens geeft iedere deelnemer bij inschrijving aan deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en er mee in te stemmen. 

Malcare WordPress Security